หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา โรงเรียนสุจริต

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ของ สพม.จบตร ปีงบประมาณ 2564
 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลใน ตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10
      O1 โครงสร้าง click
      O2 ข้อมูลผู้บริหาร Click
      O3 อำนาจหน้าที่ Click
      O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Click
      O5 ข้อมูลการติดต่อ Click
      O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Click
      O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ click
      O8 Q&A Click
      O9 Social Network click
      O10 แผนดำเนินงานประจำปี Click
      O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน Click
      O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Click
      O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Click
      O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Click
      O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Click
      O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Click
      O17 E–Service Click
      O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Click
      O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Click
      O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Click
      O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ Click
      O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ Click
      O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน Click
      O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Click
      O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Click
      O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล Click
      O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Click
      O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Click
      O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Click
      O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ Click
      O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ Click
      O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น Click
      O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม Click
      O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร Click
      O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Click
      O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี Click
      O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Click
      O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Click
      O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต Click
      O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Click
      O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Click
      O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Click
      O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Click

โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม