หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standalone

แบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564
 ผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ
ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา
     1. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา
     2. วิเคราะห์สภาพบริบท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายการ
บูรณาการการศึกษา
Click
     3. จัดทำแผนพัฒนารูปแบบการบูรณาการโรงเรียนคุณภาพ
 ข้อ 1 ความปลอดภัย
     1.1 โรงเรียนมีการสํารวจ ประเมิน วิเคราะห์มิติความปลอดภัยในโรงเรียนรอบด้าน
     1.2 โรงเรียนมีการปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน Click
     1.3 โรงเรียนจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียน Click
     1.4 โรงเรียนมีคู่มือความปลอดภัยในโรงเรียน Click
     1.5 โรงเรียนมีมาตรการ/ข้อสั่งการ / ประกาศ เรื่องความปลอดภัยของโรงเรียน
     1.6 มีการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ปราบปราม โดยการเยียวยาช่วยเหลือหรือการลงโทษ เพื่อลดภัยคุกคามทั้งภายในและนอกสถานศึกษา Click
ข้อ 2 ระบบประกันคุณภาพ
     2.1 โรงเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) และกำหนดมาตรฐานแต่ละด้านของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน
     2.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ Click
     2.3 โรงเรียนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
     2.4 โรงเรียนมีการประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
     2.5 โรงเรียนจัดทำและส่งรายงานผลการ ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Click
     2.6 โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของ ปีการศึกษา 2563ต่อหน่วยงานภายนอก และ สาธารณชน Click
ข้อ 3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
     3.1 โรงเรียนมีการวิเคราะห์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน Cilck
     3.2 โรงเรียนจัดทำและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หรือรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น Click
     3.3 โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร /หน่วยการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน Click
     3.4 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน สู่การมีอาชีพและการมีงานทำ Click
     3.5 โรงเรียนส่งเสริมการวัดและประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนา และให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับพัฒนาสมรรถนะผู้ของเรียน Click
     3.6 โรงเรียนส่งเสริมการบูรณาการทั้งภายในรายวิชาและข้ามรายวิชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเชี่อมโยงองค์ความรู้ และนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
     3.7 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูกำหนดหลักฐานการเรียนรู้หลายรายวิชาร่วมกัน โดยเน้นหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงสมรรถนะของผู้เรียนได้ มากกว่าการสอบ
ข้อ 4 การพัฒนาครู(ต่อ)
     4.1 โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) Click
     4.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
     4.3 โรงเรียนมีการอบรม/พัฒนาครูในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Click
ข้อ 5 การเรียนการสอน
     5.1 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูการจัดการเรียนการสอนสาระวิชาประวัติศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และปลูกฝังความรักและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดย ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง เริ่มจากประวัติครอบครัว ,ชุมชน, ท้องถิ่น, ภูมิภาค, และ ประเทศ Click
     5.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการจัดการเรียนสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติหน้าที่ความเป็นพลเมือง พลโลก มีจิตสาธารณะดูแลสิ่งแวดล้อม และรู้จักการใช้สิทธิของตนเองโดยไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น อยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม Click
     5.3 โรงเรียนมีการกำหนดการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม โดย
          5.3.1 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม Click
          5.3.2 บูรณาการกับสาระวิชาอื่น
          5.3.3 กิจกรรม
     5.4 โรงเรียนมีการกำหนดการจัดการเรียนการสอนอาชีพ โดย
          5.4.1 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม Click
          5.4.2 บูรณาการกับสาระวิชาอื่น
          5.4.3 กิจกรรม
          5.4.4 ทำข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
     5.5 โรงเรียนกำหนดแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมให้นักเรียนมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Click
     5.6 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) Click
     5.7 โรงเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม ช่องทาง เกณฑ์ รวมถึงการจัดเวที หรือช่องทางการแสดงออกของนักเรียนในการทำความดี ทั้งในชีวิตจริงและดิจิทัล Click
ข้อ 6 การวัดและประเมินผล
     6.1 โรงเรียนจัดทำคู่มือ รูปแบบ/แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อส่งผลต่อผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ตามการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) อย่างหลากหลาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Click
     6.2 โรงเรียนกำหนดรูปแบบและแนวทางในการวัดประเมินผลในชั้นเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Click
     6.3 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ระหว่างภาคเรียน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย โดย
          6.3.1 แบบทดสอบ Click
          6.3.2 แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน
          6.3.3 แบบประเมินชิ้นงาน
          6.3.4 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ
ข้อ 7 การนิเทศ กำกับติดตาม
     7.1 โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Click
     7.2 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูที่หลากหลาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Click
ข้อ 8 ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)
     8.1 โรงเรียนมีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศผลงานต่อสาธารณชน Click
     8.2 โรงเรียนมีการพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัย มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ Click
     8.3 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ บนเว็ปไซด์ของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน Click
     8.4 โรงเรียนมีช่องทาง/web board การศึกษาสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) บนเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอนวัตกรรม / แนวทางรูปแบบการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ Click
ผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากโครงการโรงเรียนคุณภาพ
     1. โครงการที่โรงเรียนดำเนินการ Click
     2. ภาพถ่าย ก่อนและ หลัง การดำเนินงาน Click
     3.วิดิโอนำเสนอ
     4. รายงานผลการดำเนินโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ Click
เกาะช้างวิทยาคม