หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standaloneแบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

7.1 โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลับสู่เมนูหลัก
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม