หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standaloneแบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

5.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการจัดการเรียนสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน รู้และปฏิบัติหน้าที่ความเป็นพลเมือง พลโลก มีจิตสาธารณะดูแลสิ่งแวดล้อม และรู้จักการใช้สิทธิของตนเองโดยไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น อยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
กลับสู่เมนูหลัก
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม