หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standaloneแบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

5.1 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูการจัดการเรียนการสอนสาระวิชาประวัติศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และปลูกฝังความรักและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดย ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง เริ่มจากประวัติครอบครัว ,ชุมชน, ท้องถิ่น, ภูมิภาค, และ ประเทศ
กลับสู่เมนูหลัก
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม