หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standaloneแบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

4.1 โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
กลับสู่เมนูหลัก
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม