หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standaloneแบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

3.3 โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร /หน่วยการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน
กลับสู่เมนูหลัก
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม