หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standalone
แบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

3.1 โรงเรียนมีการวิเคราะห์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
กลับสู่เมนูหลัก
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม