หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standalone


แบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

2.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
กลับสู่เมนูหลัก
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม