หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standaloneแบบติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

1.6 มีการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ปราบปราม โดยการเยียวยาช่วยเหลือหรือการลงโทษ เพื่อลดภัยคุกคามทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
กลับสู่เมนูหลัก
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม