หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21
ปรัชญา
สร้างฐานองค์ความรู้ ดูแลสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำสู่ความดี มีศักดิ์ศรีแห่งปัญญา งามสง่าด้วยเกียรติยศ
คติพจน์
ปญฺญา โลกสุมิ ปชฺโชโต. ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
พันธกิจ
1.พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3.ปลูกฝังการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเป็นระบบ
3. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สีประจำโรงเรียน
สีชมพู–ขาว
อัตลักษณ์
จิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใส่ใจสุขภาพ
เกาะช้างวิทยาคม