หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนวัดคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เริ่มตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๒ มีนายไลและ พระอธิการปั้น เป็นผู้อุปการะ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในการจัดตั้งครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดคลองสนเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายชิต จิรานัน เป็นผู้ใหญ่ เมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้แต่งตั้ง นายสำราญ อินจรัญ ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และครูสายผู้สอน ๑ คน คือ นายสละ สะสมสิน ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ด้วยเสาไม้กลม หลังคามุงจาก และฝากั้นด้วยใบมะพร้าว เพราะศาลาการเปรียญวัดชำรุด ใช้การไม่ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะกรรมการวัดคลองสนได้จัดสร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ทางโรงเรียนจึงย้ายมาอาศัยศาลาการเปรียญวัดคลองสนเป็นที่เรียนชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอาคารเรียนชั่วคราวที่ใช้เรียนอยู่ชำรุดใช้การไม่ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ให้สร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ห้องเรียนใต้ถุนต่ำ (แบบ ป.๑ข) โดยสร้างขึ้นในที่ดินวัดบริเวณฝั่งคลองหน้าโบสถ์วัดคลองสน ในการสร้างครั้งนี้มีราษฎรในหมู่บ้านช่วยสมทบทุนอีก ๓,๑๐๐ บาท ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บรรจุครูผู้ช่วยมาให้ ๑ คน คือ นางสาวทัศนีย์ สะสมสิน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ๑ หลัง ๒ ห้องนอน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ให้สร้างอาคารเรียนอีก ๒ ห้องเรียน ใต้ถุนต่ำ (แบบ ป.๑ข) เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อได้ถูกอุทกภัยน้ำท่วมชำรุดใช้การไม่ได้ เมื่อวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้จัดสรรงบประมาณพิเศษ เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนแทนที่ถูกอุทกภัยชำรุด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้สร้างอาคารเรียน จำนวน ๖ ห้องเรียน ใต้ถุนสูง ๒.๕๐ เมตร (แบบ ป.๑ข) พร้อมบ้านพักครู ๑ หลัง แบบกรมสามัญ ๒ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ ใต้ถุนสูง และในปีนี้เองทางโรงเรียนยังได้งบต่อเติมอาคารเรียนหลังเก่าที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมชำรุดอีก ๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท จึงนำงบนี้มาสร้างรวมกัน การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ รวมเป็น ๘ ห้องเรียน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๕,๐๐๐ บาท ย้ายมาทำก่อสร้างในที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๒๕ ไร่ โดยมีนายประนัย บรรจงอักษร นายอำเภอแหลมงอบ และ ราษฎรบ้านคลองสน ได้ทำการเปิดอาคารเรียนใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาในวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดให้สร้างบ้านพักครู ขนาด ๒ ห้องนอน ห้องน้ำ ใต้ถุนสูงแบบกรมสามัญศึกษา จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างเตาเผาขยะแบบกรมอนามัย ขนาด ๑ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ที่ เป็นเงิน ๒,๘๕๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๓ ถัง เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุด้วยอิฐบล็อก ฉาบปูนเรียบ ทาสี บริเวณใต้ถุน อาคารเรียนด้านทิศตะวันออก จำนวน ๑ ห้อง โดยได้รับงบบริจาคจากผู้ใจบุญ เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท และในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอ่างล้างหน้านักเรียน จำนวน ๑ ที่ เป็นเงินประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โดยรับบริจาคจากคณะครูทุกคนในโรงเรียน ภารโรงดำเนินการจัดทำ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างเรียนเพาะชำ สปช. แบบ พ.๑ งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท รับมอบเมื่อวันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๒ ที่ งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท รับมอบเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายพรชัย คำรพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการสอบถามความสมัครใจของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาคมหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนท้องถิ่นอำเภอเกาะช้าง และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วปรากฏว่ามีความเห็นสอดคล้องกันในการพัฒนาการศึกษาของอำเภอเกาะช้าง ให้ก้าวทันต่อความเจริญ โดยให้ทัดเทียมกับด้านอื่นๆ จึงขอยกระดับการศึกษาในอำเภอเกาะช้าง โดยให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะตามหลักสูตรเฉพาะด้านเช่นเดียวกันกับโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไป โดยได้รับการประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตามราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ ๕๑ เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนวัดคลองสน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เพื่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเกาะช้าง ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในตัวเมืองหรือบนฝั่ง


เกาะช้างวิทยาคม