หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย
ที่อยู่
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
23/6 ม.3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
เบอร์ติดต่อ
โทร 039-510591
โทรสาร 039-510591
e-mail
klongson_tr@hotmail.com
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนที่โรงเรียน
เกาะช้างวิทยาคม