หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย


นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางเสาวณีย์ ชีวะสุขะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางสาววิไลลักษณ์ บำรุงเวช
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ


ว่าที่เรือตรีนิราวัฒน์ บุญลาภ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพชรพร กิจพิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เกาะช้างวิทยาคม