หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย


นายสุรเกียรติ งามเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางเสาวณีย์ ชีวะสุขะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวกฤศกมล อภิบาลศรี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


นางสาววิไลลักษณ์ บำรุงเวช
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ


นายธีรภาพ ทิบุญมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เกาะช้างวิทยาคม