หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 4 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง ดังนี้
อาคาร 1 เป็นอาคารแบบ ป.1 ข สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 (อายุการใช้งานเกินกว่า 30 ปี)
อาคาร 2 เป็นอาคารแบบ สปช.105/29 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540
อาคาร 3 : อาคารเขมะพรรคพงษ์ เป็นอาคารเรียนเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 14 ห้องเรียน แบ่งเป็น
ชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 2 จำนวน 2 ห้องเรียน
ชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 6 ห้องเรียน
ชั้น ม.4 – ม.6 จำนวน 6 ห้องเรียน
ข้อมูลด้านทรัพยากร
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด ๕ ห้อง ได้แก่ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาไทย ห้องภาษาต่างประเทศ
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา (ฟุตบอล, เปตอง, บาสเก็ตบอล) สนามเด็กเล่น(เครื่องเล่นสนาม)
แหล่งเรียนรู้และการใช้
ห้องสมุดมีขนาด ๓๒ ตารางเมตร (คิดเป็นประมาณ ๑ ห้องเรียน) จำนวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ ๕,๐๐๐ เล่ม
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องนาฏศิลป์
ห้องศิลปะ
ลานอเนกประสงค์
ห้องสมุด
ห้องเพาะเลี้ยงเห็ด
แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
บ้านควาญช้าง
วัดคลองสน
น้ำตกคลองเจ้าเหลือม
สถานีตำรวจภูธร อ.เกาะช้าง
ชายหาดอ่าวคลองสน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสลักคอก
บ้านบางเบ้า
ศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนโบราณ
เกาะช้างวิทยาคม