หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียน
(อัพเดทล่าสุดวันที่ 25 มิถุนายน 2564 )
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) รวม
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
ชั้นอนุบาล 2 9 5 14
ชั้นอนุบาล 3 3 5 8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 12 7 19
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19 12 21
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 11 21
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 11 14 25
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15 12 27
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 18 14 32
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 19 23 42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24 17 41
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 12 27
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14 26 40
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18 11 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9 19 28
รวม 186 188 374
เกาะช้างวิทยาคม