หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียน
(อัพเดทล่าสุดวันที่ 18 สิงหาคม 2563 )
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) รวม
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
ชั้นอนุบาล 2 5 8 13
ชั้นอนุบาล 3 9 7 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 14 22
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 9 12 21
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 14 27
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 16 12 28
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 16 13 29
ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 16 15 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 21 18 39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 16 14 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 17 17 34
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 13 18
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 9 21 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 10 15 25
รวม 192 190 382
เกาะช้างวิทยาคม