หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาประถมวัย

โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดปฎิทินการรับสมัคร
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของักเรียน บิดา มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนา ปพ.1 หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 2 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 094-0205044 ครูวรญา
(ในวันและเวลาราชการ)
เกาะช้างวิทยาคม