หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
👉 เลื่อนการเรียนการสอน on site เป็นวันที่ 6 ก.ย. 64
👉 เลื่อนการเรียนการสอน on site เป็นวันที่ 30 ส.ค.64
👉 เลื่อนการเรียนการสอน on site เป็นวันที่ 26 ส.ค.64
👉 เลื่อนการเรียนการสอน on site เป็นวันที่ 16 ส.ค.64
👉 เลื่อนการเรียนการสอน on site เป็นวันที่ 2 ส.ค.64
👉 เลื่อนการปิดเรียนชั่วคราว
👉 เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 กรกฏาคม 2564
👉 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา
👉 ประกาศเเจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
👉 ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมรับสมัครนักเรียน
👉 เตรียมความพร้อม เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์
👉 แจ้งปิดโรงเรียนตั้งเเต่วันที่ 4 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 64 COVID-19
👉 แจ้งประกาศ เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกัน COVID-19
👉 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
👉 แจ้งกำหนดปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เกาะช้างวิทยาคม