หน้าเเรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน ติดต่อเรา Standalone
นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
การศึกษาปฐมวัย
Page Facebook
โรงเรียนคุณธรรม
No gift policy
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม จังหวัดตราด
กิจกรรม Kohchang Run Amazing ยิ่งกว่า อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
📢 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 12 พ.ค. 2566)
📢 ประกาศปิดเรียนฉุกเฉิน เนื่องจากสถารการณ์น้ำท่วม ( 9 ก.ย. 2565)>
📢 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม